Metacoaching

Begrepet «coaching» gir forskjellige assosiasjoner hos forskjellige mennesker. Coaching er kort fortalt et verktøy for friske mennesker i utvikling mot nye mål.

 

Hva er Meta-Coaching?
For Meta-Coach’er er coaching 1) kunsten å fasilitere 2) en enkeltperson eller en organisasjon (team eller gruppe) 3) på et på forhånd spesifisert mål 4) via en utfordrende, fokusert dialog 5) som lokker frem den dypeste mening hos coachee, 6) identifiserer og mobiliserer indre og ytre ressurser, 7)  for å utvikle og frigjøre coachees potensial, for deretter å oppnå individets eller organisasjonen drømmer og høyeste mål.

 1. Tilrettelegging, ikke konsultering, undervisning, terapi, rådgivning eller mentoring
 2. Individuell og gruppe coaching. Den som mottar coaching kalles «coachee»
 3. Ved å bruke en velformulert målprosess, for å generere en KPI: Key Performance Indicator for avsjekk
 4. En nær og åpen relasjon basert på omsorg, konfidensialitet og utfordring (konfrontasjon)
 5. Rammen (tolkning, mental modell, mening) er alltid det virkelige problemet, ikke opplevelsene eller følelsene
 6. Mennesker har i seg alle ressurser de trenger til å være sitt beste selv og til å realisere eller virkeliggjøre sine beste og høyeste potensialer
 7. Frigjøre coachees selvrealiserende egenskaper som gjør hun/ham til et helt og fullt levende menneske som evner å utnytte sine beste og høyeste potensialer.

Det handler om den optimale kombinasjon av mening og prestasjoner, og å redusere gapet mellom kompetanse og handling.

En Meta-Coach er ekspert på struktur og prosess. Det er coachee som er ekspert på innholdet.

 
Fordelen med Meta-Coaching er…?
Vanlig coaching tar utgangspunkt i hva klienten føler om en situasjon. I Meta-Coaching jobber vi ut fra hva klienten tenker om en situasjon og sin reaksjon i situasjonen; hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak, og hvilken mening det gir. Metoden er utviklet av professor i psykologi, Dr. L. Michael Hall, og er en videreutvikling av NLP.

Alle sertifiserte Meta-Coach’er (ACMC) er godkjent etter sine prestasjoner i forhold til en internasjonal standard innenfor ferdighetene lytting, støtte, stille spørsmål, stille metaspørsmål, fremkalle tilstander, gi tilbakemeldinger og motta tilbakemeldinger. For å beholde sertifiseringen må ferdighetene vedlikeholdes og kompetansen fornyes jevnlig.

 
Hvorfor og hvordan kan meta-coaching være noe for deg?

 • Coaching er å ta skrittet opp til neste nivå av utvikling og ytelse.
 • Coaching er å bli trukket ut av komfortsonen slik at du utnytter ditt fulle potensial.
 • Coaching er å fokusere på hva som er avgjørende viktig for deg for å skape klarhet.
 • Coaching er å sette «hårete» eller store og tydelige mål og lage en plan for å realisere dem.
 • Coaching er en forpliktelse overfor deg selv om å ikke «underselge deg selv», men å utnytte det fulle og hele potensialet i deg selv.
 • Coaching er å løfte deg selv til å være den beste du kan være for din venner, dine kjære og dine kolleger.
 • Coaching er styrke til å ta på deg et prosjekt som vil forandre din egen og mange andres verden.

Dette er mye. Og det forteller om den rikdom og ressurser du kan få tak i gjennom Meta-Coaching.  Meta-coaching er noe annet enn en hyggelig prat, en verktøykasse full av lure triks eller bare en måte å tenke positivt på. Det er en måte å bli mer av hvem du er. Det er en metode for å bli et ekte genuint menneske som evner å bli den beste versjonen av seg selv.

The term ”coaching” brings out different associatons in different people. Coaching is simply a tool for healthy people in development towards new goals.

 

What is meta coaching?
For meta coaches, coaching is 1) the art of facilitation 2) a single person or an organization (team or group) 3) for a predetermined goal 4) by using a challenging, focused dialog 5) which brings out the deepest meaning in the coachee 6) identify and mobilize inner and outer resources 7) to develop and reach coachees potential, in order to reach the individual or the organizations dreams and highest goals.

 1. Adjusting – not consulting, tutoring, therapy, counseling or mentoring.
 2. Individual and group coaching. The coaching recipient is called coachee.
 3. By using a well enunciated goal process, to generate a KPI; Key Performance Indicator.
 4. A near and open relation based on caring, confidentiality and challenge (confrontation)
 5. The frame (interpretation, mental model, meaning) is always the real issue, not the experiences or the feelings.
 6. All people possess the necessary resources to be their best self, and to realize and achieve their best and highest potential.
 7. To free the coachees self realizing abilities – making him/her a fully living person, who can reach maximum potential.

It’s really all about the optimal combination between meaning and performance, to reduce the gap between competence and action.

A meta coach is expert on structure and process. The coachee is the expert on the details.

 
Benefits of meta coaching
Regular coaching is based on what the client is feels regarding a situation. In meta coaching, we work on what the client thinks about the situation, and the clients reaction to the situation. Which beliefs, values and attitudes are behind it, and what is the meaning of it?

This method is developed by psychology professor, Dr. L. Michael Hall. The method is an expansion of NLP.

All certified meta coaches (ACMC) are certified after their performances to an international standard, in the skills of listening, support, questioning, meta questioning, provoking states-of-mind, giving and receiving feedback. To keep their certificate, their skills need constant maintenance and the competence needs to be renewed regularly.

 
Why and how can meta coaching help you?

 • Coaching is taking the next step into developing and performing
 • Coaching is to be taken out of your comfort zone, so you can reach your full potential
 • Coaching is focusing on what is important for you to create clarity
 • Coaching is setting high, accurate goals, and making a plan to fulfill them.
 • Coaching is a commitment to yourself to not ”undersell” yourself, but to achieve and reach your full potential.
 • Coaching is lifting yourself to being the best you can be, for your friends, collegues and family.
 • Coaching is finding the strength to take on a project that will change your own, and many other peoples, world.

This shows you what kinds of resources you can gain through meta coaching. Meta coaching is something more than a nice chat, a toolbox full of sneaky tricks, or just a way to think positive. It’s a way of becoming more of who you are. It’s a method for becoming a real, genuine person who masters the best version of him/herself.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *