Om Inputcoaching.no

Inputcoaching støtter bedriften til å se helhet og balanse hos sine ansatte også som privatpersoner

 

Anette Forsen Bache driver i dag Inputcoaching.no og Foreldrecoachen.no.
Mobil 91 51 55 91

Foreldrecoachen.no ble startet av Anette Forsen Bache og Laila Ryvænge i 2011 med hovedvekt på næringslivet. I 2013 startet Laila opp et kurs og konferanse sted i Danmark for coaching, opplevelser og selvutvikling( les mer om stedet her på www.prestegaarden.net) og videre arbeid blir naturlig mer delt . Derfor overtar Anette nå videreføringen av foreldrecoachen.no. Anette og Laila vil fortsatt ha samarbeidsflater når det gjelder kurs, foredrag o.a.Begge er utdannet ACMC Meta coacher på toppen av annen utdanning og erfaring.

Inputcoaching er i dag rettet mot næringslivet med hovedvekt på å støtte alle ansatte som både ansatt og privatperson. Foreldrecoachen.no er rettet mot privat marked med hovedvekt på barn/ungdom og unge voksne samt coaching av foreldre.  

Anette er opptatt av at en stor del av livet består av hverdager. Og hverdager består av jobb/skole, familie, fritidsaktiviteter, venner osv. Derfor er det viktig å se på helheten for hver og en, ettersom alt påvirker hverandre. Inputcoaching hjelper bedrifter å støtte de ansatte ved å se på helheten.  Jobb blir påvirket av det som skjer privat og det som skjer privat påvirker jobben. Ved å få hjelp til å takle utfordringer på hjemmebane, vil dette også påvirke jobben på en positiv måte. Dette er en win-win satsing for alle parter, inklusive jobbkollegaer og andre hjemme. Anette formidler coachingteknikker som kan brukes både i jobb, i parforhold, mellom foreldre og barn osv.  I tillegg tilbyr Inputcoahing  en til en coaching av ansatte samt til ledere som ønsker å være en støttespiller for sine medarbeidere.
Anette tror på: Mot, utvikling, glede og lojalitet. Den modige bedriften lar sine ledere være nysgjerrige og se helheten til hver enkelt ansatt. Den modige bedriften bidrar til at de ansatte blir sett og ivaretatt som både ansatt og privatperson med de utfordringer det kan gi. Det gis mulighet til utvikling og å foreta hensiktsmessige endringer både på jobb og privat, som igjen gir større glede, motivasjon, fokus og engasjement. Ved å være modig på dette området, oppnår bedriften lojale ansatte.
Fokuserte, motiverte og glade ansatte gir positivt utslag på bunnlinjen.

Inputcoaching helps companies see their staff in full, also as privat persons.

 

Inputcoaching and Foreldrecoachen is run by Anette Forsén Bache.

Anette is focused on the fact that a big part of life consists of weekdays. And weekdays consist of work/school, family, leisure activities, friends and so on. That’s why it’s important to see each day in full, because each and every day affects the other. Inputcoaching helps companies support employees by considering them in full, both employee and privat person. Work life is affected by what happens in the private life, and vice versa. By getting help with challenging situations at home, you will be positively affected at work. This is a win-win situation for all parties, including work collegues, and the people at home. Anette mediate coaching techniques which can be applied at work, in couples relationships, between parents and children, and so on. In addition, Anette offers one-on-one coaching of staff and executives who wants to be supportive of their employees.
Anette belive in courage, development, happiness and loyalty. A brave company lets their executives be curious and see their staff in full.  A brave company contributes to the staff being seen and acknowledged both as a parent and an employee, and all the challenges that comes with it. You are presented with the opportunity to make beneficial changes both at work and at home, which brings greater happiness, focus, motivation, and dedication. By being brave in this area, the company will gain loyal employees.
Focused, motivated and happy employees definitely pays off on the bottom line.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *