Coaching

Bli en modig og inkluderende bedrift!

 

Coaching for ledere som ønsker å være en god støtte alle ansatte  som  har utfordringer
Vi tilbyr  workshops –  Coaching for Ledere – Implementeres som et ledd i strategisk utviklingsprogram innen bedriften. Denne coachingen gjør lederen kompetent til å benytte coachingteknikker i samtaler med ansatte. Vi demonstrerer og trener på helt konkrete kommunikasjonsverktøy for å lette samtaler rundt utfordringer som kan oppstå i jobb og privatliv. Vi snakker om balansegangen på grensen mellom det private og jobben. Hva skal snakkes om – hvordan forholde seg til en ansatt som opplever store privat utfordringer. Hvordan takle ekstra belastning på resten av gruppen for å klare å nå mål når en ansatt har redusert kapasitet.

En-til-en coaching
Coachingen er for ansatte med utfordringene generelt. Coaching er en konfidensiell samtale.

  • Direkte coaching gjerne på et møterom i bedriften
  • Telefoncoaching
  • Online-coaching

Leder
Vi tilbyr coaching av ledere som ønsker å fremstå med styrke og samtidig som god rollemodell innen bedriften. Lederen tar ansvar for økt bevissthet rundt arbeidssituasjonen sett i sammenheng med privatliv. Få det beste ut av begge deler! Coachingen gjennomføres med flere samtaler over tid.

Drop-in privat coaching
Vi tilbyr akutt coaching for ansatte ved behov – veiledning, råd og løsningsmodeller til helt spesifikke problemestillinger. Vi kommer også hjem til familier hvis det er hensiktsmessig å coache hele familien, ikke bare den ansatte.  

Coaching av medarbeidere/foreldre som er blitt overtallig
Vi kan tilby coaching av ansatte som er blitt eller står i fare for å bli overtallige. Dette vil være en god støtte for ansatte i en vanskelig periode. Coachingen vil fokusere på finansielle, praktiske og familiære utfordringer i et positivt og løsningsorientert perspektiv

Be the Pro Parent Company!

 

Parent Coaching for Executives
Built in as part of a strategic development program within the company. This coaching teaches the executive how to use coaching techniques in conversations with employed parents. We demonstrate and practise concrete communication tools to ease conversations about challenges that can occur in work or private life.

One-on-one parental coaching
Coaching for any employee with children in any age, covering any challenging aspect of the situation. The coaching is confidential.

  • Direct coaching in a company meeting room
  • Phone coaching
  • Online coaching

Company executive
We offer coaching to company executives who want to appear strong, but also as a good role model in the company. The executive takes responsibility for awareness in combining a working situation with private life. Make the best of both! This coaching is held with multiple conversations over time.

Drop-in urgent parental coaching
We offer urgent coaching for parents when in need of guidance, advice, and solution models for any specific problem.

Coaching of potentially surplus employee/parents
We offer coaching to parents who are in danger of becoming surplus to the company. This will offer good support for employees in troubled times. This coaching will focus on financial, practical and familiar issues in a positive and solution-oriented perspective.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *